Şehidên Sala 2018

BAKUR HESEKE

BAKUR EFRİN

BAKUR ROJAVA

BAKUR KOBANE

BAHOZ HESEKE

BAHOZ HESEKE

BAHOZ AMED

BAHOZ TIL HEMİS

BAHOZ ŞAHO

BAHOZ ÖZALP

BAHOZ CUDİ

BAHOZ AMED